Page 146 - Báo điện tử Việt tại Úc, Rào cản xã hội COVID-19 sẽ được dỡ bỏ | Viet Times ePublication | Friday 08/5/2020
P. 146

38 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Danh mục • 9999 1389Thao Le Plumbing...........................0432 300 688 VietAus Plumbing Services................. 8361 9861 Vo Plumbing ......................................0413 778 789Thợ sơnBảy Thợ Sơn chuyên nghiệp ........ 0424 799 757 Dien Thợ Sơn.........................................9546 6229 Mr Painter ............................................ 9361 1229 Mr Truong Nguyen ......................... 0408 314 866 SB Painting ...................................... 0432 417 709 Thy Painting & Decoration........... 0401 487 468 Vovo Painting Service....................0439 990 324 Vũ - Thợ sơn nhà ............................ 0466 836 022Thợ sửa nhàA&A Carpenter ...............................0434 388 766 Lui Renovations...............................0421 815 170 Phụng Thợ lót gạch ....................... 0422 870 299 Vonvy Handyman ........................... 0452 599 957Thời trang


   144   145   146   147   148