Page 88 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 88

8 Viet Times • Friday, April 17, 2020 Danh mục • 9999 1389 Âm nhạcAustral Piano World ..............................9497 2616 Concert Audio Visual ........................... 9318 1234 Minh Hong - Guitar Tuition .......... 0422 082 016 Tấn Tài Karaoke ............................. 0403 380 587B2BAnh Dũng/ Sang Garage Xe ......... 0431 186 263 Bsmarter POS System....................0423 693 305 Fast Way Couriers ................................ 9320 8107 Jani King Cleaning ........................ 0481 286 993 Jorbella Interiors P/L.................... 0405 108 603 Sang Shop/Anh Kha ....................... 0431 695 846 Twina/ Hallam Bakery.................. 0433 066 057Bảng hiệuAnh Kiệt/ Hoạ sĩ ............................ 0411 307 950 K&H Sign Printing Commercial .........9315 1661Báo động - InternetSecurity Alarm.................................0411 619 353


   86   87   88   89   90