Page 14 - Số báo điện tử nước Úc đặc biệt COVID-19 | Viet Times ePublication | Friday 17/4/2020
P. 14

14 Viet Times • Friday, April 17, 2020 Mục lục <News> • Live RadioVisa tạm trú 408 dành cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19Những người có visa lao động tạm thời, gồm những người lao động kết hợp kỳ nghỉ làm việc trong những lĩnh vực trọng yếu chưa hoàn thành ba tháng hoặc sáu tháng làm việc theo yêu cầu và không thể rời khỏi Úc, có thể đủ điều kiện để được cấp visa Hoạt động Tạm thời 408.Visa này sẽ cho phép những người lao động kết hợp kỳ nghỉ ở lại Úc một cách hợp pháp, và tiếp tục làm việc nếu muốn, cho


   12   13   14   15   16